Zythia resinae (Fr.) P. Karst.

Syn.: Biatorella resinae, Pycnidiella resinae, Sarea resinae

Harz-Flechtenbecherchen