Mycena leptocephala (Pers.) Gillet

Syn.:  Mycena chlorinella

Stechendriechender Helmling,

Grauer Nitrathelmling